نقش و علائم کمبود پتاسيم | ویکی پدیا فارسی

نقش و علائم کمبود پتاسيم

اين عنصر برای سنتز و انتقال مواد مغذی در گياه لازم بوده و در رفع آثار سوء عدم تعادل بعضی از عناصر غذايی گياه در خاک کمک میکند و همچنين در تنظيم فعاليت جذب آب موثر میباشد.

نقش پتاسيم در درختان ميوه به قرار زير میباشد:

مقاومت گياهان را در برابر کم آبی و خطرات سرمازدگی افزايش میدهد.

مقاومت گياهان را در برابر آفات و بيماريها از جمله آتشک گلابی و شانکر مرکبات افزايش میدهد.

کيفيت و خاصيت انبارداری محصولات باغی را افزايش میدهد

شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را تشديد میکند.

راندمان آب آبياری را افزايش میدهد.